Inventariserend en waarderend objectenonderzoek

Inventariserend en waarderend objectenonderzoek langs historische linten in Charlois

Historisch lint Charloisse Lagedijk
(incl Dorpshof en Smitshoekseweg)
Joosje van Geest
november-december 2012
In opdracht van Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
Projectnummer MOAP.SO.1210201
In juni 2011 is door de Gemeente Rotterdam gesteld,dat het bebouwingsensemble tussen Zuidwijk en de snelweg A15 cultuurhistorisch waardevol is (zie Cultuur historische quick scan Charloisse Lagedijk). Het beoordelingsgebied betreft
de historische structuur, het profiel en de bijhorende bebouwing van de Charloisse Lagedijk, de Dorpshof (en laan),
de Smitshoekseweg, het tracé van de voormalige havenspoorlijn en tevens de resterende open gronden van de nog authentiek verkavelde polders Charlois en Oud
Pendrecht aan weerzijde van de dijk en de polderwegen. Als vervolg op de quick-scan heeft de Gemeente Rotterdam een nadere inventarisatie en waardering van gebouwde objecten aan de historische linten in het gebied laten opstellen. De opdracht bestaat uit het actualiseren en aanvullen van de Inventarisatielijst Objecten met cultuurhistrische waarde langs het historische bebouwingslint Charloisse Lagedijk inclusief de Dorpshof en de Smitshoekseweg en uit het waarderen van alle objecten van de geactualiseerde en aangevulde Inventarisatielijsten.
Het lint is gelegen in de deelgemeente Charlois. De Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling, Afdeling Vergunningen/Monumenten heeft architectuurhistoricus Joosje van Geest uit Rotterdam de opdracht verleend om de inventarisatie en waardering uit te voeren. Hiertoe is samenwerking gezocht met de Stichting Historisch Charlois.
Voor wat betreft de Charloisse Lagedijk en de Smitshoekseweg gelden voor het Inventariserend en waardestellend objectenonderzoek de grenzen van de hierboven genoemde historische linten zoals deze zijn opgenomen als onderdeel van het gebiedstype ‘ historische kernen en linten’ op de gebiedstypenkaart van de koepelnota Welstand. De Dorpshof valt binnen de Koepelnota niet onder het gebiedstype ‘Historische kernen en linten’ maar dient in dit onderzoek wel te worden meegenomen.