Waterdriehoek

Ten oosten van de Smitshoekseweg ligt de Waterdriehoek: een agrarisch gebied met akkerbouw en fruitboomgaarden, omzoomd door het historisch lint van de Charloisse Lagedijk, de Smitshoekse weg en het fietspad op het Havenspoorpad.

Op dit gebied is in het kader van het geactualiseerd deelgemeentelijk Waterplan Charlois / Feyenoord een wateropgave geprojecteerd. Het gebied is in divers beleid aangemerkt als kansrijk voor waterrijke woonmilieus. Zie ook onderstaand waterplan Charlois en Feijenoord 2011 – 2016 van de voormalige deelgemeente.

Het landelijk gebied (tevens peilgebied) wordt gekenmerkt door een minimaal volume aan water en een kritisch maximale waterstand in relatie tot de omgeving. Bij een relatief kleine stijging van het waterpeil is er in dit gebied, met een oppervlak van 21 hectare, theoretisch sprake van overlast. De wateropgave in dit gebied is dan ook behoorlijk. Er is circa 2,8 hectare extra waterberging noodzakelijk om invulling te geven aan de wateropgave. Bij de ontwikkeling van het gebied moet worden bepaald in hoeverre het mogelijk is (een deel van) de wateropgave met de ontwikkeling te ondervangen.