BOCZ doet aangifte tegen gemeente

BOCZ doet aangifte tegen gemeente

Op zaterdag 4 januari heeft de bewonersorganisatie namens de bewoners van de wijk aangifte gedaan tegen de gemeente Rotterdam wegens overtreding van Artikel 13 Wbb. [Wet Bodembescherming] In de Wet bodembescherming (Wbb) is in artikel 13 de zorgplicht neergelegd. Deze bepaling verplicht bij bodemverontreiniging (dus ook grondwater) tot het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd.

In november 2018 is de gemeente begonnen met het bouwrijp maken van het voormalig sportcomplex van TOGR aan de Charloisse Lagedijk. Daarbij is het oude kunstgrasveld verwijderd, en heeft deze ruim 6 maanden onafgedekt in een hoekje van het terrein opgeslagen gelegen. Pas in juni 2019 werden de rollen kunstgras verwijderd. De tijdelijke opslag op het bouwterrein en de afvoer heeft tot gevolg gehad dat een groot deel van het terrein is vervuild met zogenaamd rubbergranulaat. Dit zijn gemalen oude autobanden. Dit rubbergranulaat bevat zware metalen zoals zink en PAK`s.

De bewonersorganisatie heeft in het afgelopen maanden er bij de gemeente diverse malen op aangedrongen de verontreiniging op te ruimen en een bodemonderzoek te laten uitvoeren op de locatie waar de oude matten opgeslagen hebben gelegen. Dit is niet gebeurt, vandaar nu onze aangifte.

Voor de volledige aangifte klik op onderstaande link.

Aangifte overtreding Artikel 13 Wbb – BOCZ-gemeente Rotterdam 4-1-2020