Publicaties Omgevingsvergunningen

 

 

Aanvraag omgevingsvergunning
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
 
Nabij Charloisse Lagedijk 648 of kadastraal perceel CLS00-C-2995-G, 3084LH, bouwen 4 woningen en 2x in-/uitrit aanleggen (voorerf) (aanvraagdatum 11-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00160).
 
Informatie aangevraagde vergunningen.
 
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. [Datum publicatie 25-02-2019]
 

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

4. De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. d.d. 13 februari 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Charloisse Lagedijk 652/654, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, Johan de Groot, 010-24 68 177, zaaknummer 9999 1147 49.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 559

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 559, 3084LC, plaatsen/vervangen dakkapellen. 1 dakkapel wordt vervangen en totaal 3 dakkapellen aangebracht met 2 vergunningvrij dakkapellen op een ander dakvlak (aanvraagdatum 11-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00172).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Verleende omgevingsvergunning nabij Krabbendijkestraat 501

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

nabij Krabbendijkestraat 501, 3084LP, realiseren van nieuwbouw ten behoeve van ASVZ “Lage Weide”. Het plan bestaat uit 5 tweekapper (zorg)woongebouwen, 1 éénkapper (zorg)woongebouw en 1 kinderdagcentrum (datum besluit 06-02-2019, dossiernummer OMV.16.12.00413)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Aanvraag omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 559

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Charloisse Lagedijk 559 , 3084LC, uitbreiden woning ( aanvraagdatum 31-01-2019, dossiernummer OMV.19.01.00545).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl


Aanvraag omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 606

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Charloisse Lagedijk 606, 3084LH, uitbreiden en renoveren van een woning aan voor- en achtergevelzijde (aanvraagdatum 28-01-2019, dossiernummer OMV.19.01.00481)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd

Bron: Overheid.nl


Verleende omgevingsvergunning Dorpslaan 428

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Dorpslaan 428 , 3084LL, een klimpark met zipcoaster te realiseren. ( datum besluit 29-01-2019, dossiernummer OMV.18.09.00351).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Officiële bekendmakingen


Aanvraag Omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 625

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 625, 3084LC, realiseren van een nieuwbouwwoning (aanvraagdatum 31-12-2018, dossiernummer OMV.18.12.00520).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad Rotterdam


Aanvraag Omgevingsvergunning Nabij Driemanssteeweg 560

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Driemanssteeweg 560 of kadastraal perceel CLS00-C-3443-G, 3084CB, nieuwbouw automobielbedrijf en schadebedrijf/stallingsgarage, erf- of perceelafscheiding plaatsen, nieuwe in- of uitrit aanleggen (voorerf), vlaggenmast plaatsen (aanvraagdatum 14-12-2018, dossiernummer OMV.18.12.00293).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl


Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 7 februari 2019) ter inzage ligt: het ontwerpbesluit op grond van de Wet geluidhinder in verband met het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421″

Het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere waarden wordt tegelijkertijd ter inzage gelegd met het ontwerpbestemmingsplan. Onder voorwaarden kan voor het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421” hogere waarden als gevolg van wegverkeer worden verleend.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.overheid.nl

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere waarden naar keuze schriftelijk of mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, per adres DCMR Milieudienst Rijnmond, ten name van bureau Ruimte en Leefomgeving, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan eenieder binnen de genoemde termijn contact opnemen met de DCMR (telefoonnummer 010-2468300).

Bron: Overheid.nl


Ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 7 februari 2019) het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421” (NL.IMRO.0599.BP2138CharLgd421-) met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u na het maken van een afspraak (010-267 2514) inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één extra woning op het perceel Charloisse Lagedijk 421 en de sloop van een oude schuur op perceel Charloisse Lagedijk 427.

De Charloisse Lagedijk bevindt zich ten zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk en loopt van de Groene Kruisweg tot aan de Vrijenburgweg. Ongeveer halverwege wordt de Charloisse Lagedijk doorsneden door de Zuiderparkweg, waardoor sprake is van een westelijk (Groene Kruisweg-Zuiderparkweg) en een oostelijk deel (Zuiderparkweg-Vrijenburgweg). Het plangebied bevindt zich in het oostelijk deel.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010-489 4125 bellen.

Bron: Overheid.nl


Verleende Omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 918

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 918 , 3088LA, de brandcompartimentering aan te passen. ( datum besluit 22-11-2018, dossiernummer OMV.18.09.00222).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Overheid.nl