Facetnota Landschap & Linten

Deze nota is een uitwerking van de Visie Charloisse Lagedijk zone 2030, hierna te noemen CLD zone. Deze visie is als concept in maart 2012 opgeleverd onder de naam Visie A15 zone. Als een van de opmerkingen uit de inspraak is besloten om de visie Charloisse Lagedijkzone te noemen. Deze nota gaat in op de ruimtelijke samenhang van de bebouwing met de omgeving, de erfinrichting en de beeldkenmerken van het landschap in de CLD zone.

Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader, deze nota geeft nadere informatie en inspiratie hoe nieuwe ontwikkelingen eruit kunnen zien en hoe onder andere bouwregels maar bv ook beplanting daarin een rol speelt. Het uiteindelijke doel van deze nota is om de gebiedseigen karakteristiek van de CLD zone en de daarin aanwezige deelgebieden te behouden en te versterken.

De nota kunt u als PDF bestand hieronder downloaden.

Facetnota Landschap & Linten PDF