Ontwikkelingen Charloisse Lagedijk

 


Aanvraag omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 648

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Charloisse Lagedijk 648 of kadastraal perceel CLS00-C-2995-G, 3084LH, bouwen 4 woningen en 2x in-/uitrit aanleggen (voorerf) (aanvraagdatum 11-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00160).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid


Locatie Charloisse Lagedijk 931

Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 931

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de bouw van 1 vrijstaande woning aan de Charloisse Lagedijk 931, 3084 LD Rotterdam.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 21 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 ter inzage bij:

– het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam (na telefonische afspraak: 010 – 489 6360)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij “Berichten uit uw buurt”.

Nieuw woonhuis Charloisse Lagedijk 931

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouder van Rotterdam Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.18.05.00273

Na telefonische afspraak (010 – 489 6360) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden

 


Locatie Charloisse Lagedijk 421

Kennisgeving bestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 7 februari 2019) het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421” (NL.IMRO.0599.BP2138CharLgd421-) met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u na het maken van een afspraak (010-267 2514) inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één extra woning op het perceel Charloisse Lagedijk 421 en de sloop van een oude schuur op perceel Charloisse Lagedijk 427.

De Charloisse Lagedijk bevindt zich ten zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk en loopt van de Groene Kruisweg tot aan de Vrijenburgweg. Ongeveer halverwege wordt de Charloisse Lagedijk doorsneden door de Zuiderparkweg, waardoor sprake is van een westelijk (Groene Kruisweg-Zuiderparkweg) en een oostelijk deel (Zuiderparkweg-Vrijenburgweg). Het plangebied bevindt zich in het oostelijk deel.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010-489 4125 bellen.

Ontwerp bestemmingsplan Charloisse Lagedijk 421


Locatie Charloisse Lagedijk 870

Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 870

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Charloisse Lagedijk 870 , 3084LJ, uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ( aanvraagdatum 28-11-2018, dossiernummer OMV.18.11.00522).

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Gepubliceerd op 13 december 2018


Locatie Charloisse Lagedijk 439

KENNISGEVING WIJZIGINGSPLAN “CHARLOISSE LAGEDIJK TUSSEN NUMMERS 439 EN 467”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 23 november 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 3 januari 2019) het ontwerpwijzigingsplan “Charloisse Lagedijk tussen nummers 439 en 467” (NL.IMRO.0599.WP6012CharloisLgdk‐on01) voor een ieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien na het maken van een afspraak (010-2672514). Het ontwerpwijzigingsplan is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied behelst de kavel aan de Charloisse Lagedijk tussen nummers 439 en 467. Kadastraal aangeduid als Charlois, sectie C, nummer 3267. In het geldende bestemmingsplan Charloisse Lagedijk is deze kavel bestemd als Recreatie – Nutstuin. De bestemming kan middels een wijzigingsplan worden gewijzigd naar de bestemming wonen. Het wijzigingsplan maakt 1 woning mogelijk op de kavel. Het bebouwingspercentage van de kavel is maximaal 30%, de goothoogte van de woning is maximaal 3,5 meter, de nok maximaal 9,5 meter hoog.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de Burgemeester en wethouders, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door belanghebbenden mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 06-10407388

Gepubliceerd op 21 november 2018