Ontwikkelingen Charloisse Lagedijk

 


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 625

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 625, 3084LC, realiseren van een vrijstaande woning (aanvraagdatum 16-09-2019, dossiernummer OMV.19.09.00257).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Straatnaamgeving Emmy van Overeemstraat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directie Gebieden, Participatie en Stadsarchief, Cluster Dienstverlening van 12 augustus 2019 (str.n.cie. nummer D1908-549);

gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens, het advies van de gebiedscommissie Charlois ten aanzien van de punten I. en II., alsmede op de bepalingen van de Straatnamenverordening 2014;

besluit:

I. Te benoemen:

De verbinding die op de bijgevoegde tekening STR_2017-02 is aangeduid met het cijfer 4:

4. Emmy van Overeemstraat

II. Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 13 augustus 2019.

De wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven,

Drs. B.Wijbenga-van Nieuwenhuizen

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning nabij Charloisse Lagedijk 512

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

– nabij Charloisse Lagedijk 512, 3084 LG, bouwen van een vrijstaande woning (aanvraagdatum 29-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00617)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 832

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het devolgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemenebepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 832, 3084LJ, realisatie 15 woningen aan Charloisse Lagedijk. Aanleggen nieuwein-/uitrit (voorerf) (aanvraagdatum 24-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00534).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kuntpas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 625

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 625, 3084LC, realiseren vrijstaande woning (aanvraagdatum 12-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00262).

Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 743

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 743, 3084LC, de realisatie van een twee-onder-een kapwoning (aanvraagdatum 10-07-2019, dossiernummer OMV.19.07.00217).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.


Verleende omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 421

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Charloisse Lagedijk 421, 3084LA, een woning op te richten Er worden tevens twee parkeerplaatsen op het perceelgerealiseerd van totaal 30 m2. (datum besluit 12-07-2019, dossiernummer OMV.19.02.00469).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Verleende Watervergunning Charloisse Lagedijk 625

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het verwijderen van begroeiing, het vervangen van de riolering, het vervangen van de beschoeiing, het herstellen van de watergang en het plaatsen van een nooduitlaat nabij Charloisse Lagedijk 625 te Rotterdam, dossiernummer VTH190161.

Start bezwaartermijn (6 weken): 4 juli 2019. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, tegen het besluit bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ridderkerk, 4 juli 2019

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

P. Schakel, afdelingshoofd Vergunningverlening

Bron: Waterschapsblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 921

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 921, 3084LD, verwijderen oude stenen beschoeiing en plaatsen nieuwe beschoeiing van ca. 50m lang en 1.6m hoog. Elke 0.5m komt er een paal 70×70 ca. 4m lang van Azobe. De beschoeiingsschotten zijn van Angelim Vermelho 40mm dik met worteldoek. Het geheel wordt verankerd met M16 ankerstang. De verankering komt op elke 2m. De palen komen op een afstand van maximaal 2.8m van de beschoeiing en worden verankerd met ankerstang aan de palen (aanvraagdatum 08-05-2019, dossiernummer OMV.19.05.00153).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl


Verleende omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 559

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingenomgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 559 , 3084LC , een aanbouw aan de rechter zijgevel en achtergevel te realiseren van ca. 63 m2. (datum besluit 31- 05- 2019, dossiernummer OMV.19.04.00303 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Overheid.nl


Kennisgeving wijzigingsplan ‘Charloisse Lagedijk tussen 439 en 467’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Charloisse Lagedijk tussen 439 en 467’ (NL.IMRO.0599.WP6012CharloisLgdk‐va01) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep is ingesteld zodat het wijzigingsplan sinds zaterdag 1 juni 2019 onherroepelijk is.

Bron: Overheid.nl


Aangevraagde omgevingsvergunning Nabij Charloisse Lagedijk 658,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Charloisse Lagedijk 658, 3084LH, bouwen van 4 woningen (aanvraagdatum 25-06-2019, dossiernummer OMV.19.06.00450).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl


Aanvraag omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 648

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Charloisse Lagedijk 648 of kadastraal perceel CLS00-C-2995-G, 3084LH, bouwen 4 woningen en 2x in-/uitrit aanleggen (voorerf) (aanvraagdatum 11-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00160).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 931

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de bouw van 1 vrijstaande woning aan de Charloisse Lagedijk 931, 3084 LD Rotterdam.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 21 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 ter inzage bij:

– het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam (na telefonische afspraak: 010 – 489 6360)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij “Berichten uit uw buurt”.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouder van Rotterdam Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.18.05.00273

Na telefonische afspraak (010 – 489 6360) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden

 


Kennisgeving bestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 7 februari 2019) het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421” (NL.IMRO.0599.BP2138CharLgd421-) met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u na het maken van een afspraak (010-267 2514) inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één extra woning op het perceel Charloisse Lagedijk 421 en de sloop van een oude schuur op perceel Charloisse Lagedijk 427.

De Charloisse Lagedijk bevindt zich ten zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk en loopt van de Groene Kruisweg tot aan de Vrijenburgweg. Ongeveer halverwege wordt de Charloisse Lagedijk doorsneden door de Zuiderparkweg, waardoor sprake is van een westelijk (Groene Kruisweg-Zuiderparkweg) en een oostelijk deel (Zuiderparkweg-Vrijenburgweg). Het plangebied bevindt zich in het oostelijk deel.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010-489 4125 bellen.

Ontwerp bestemmingsplan Charloisse Lagedijk 421


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 870

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Charloisse Lagedijk 870 , 3084LJ, uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ( aanvraagdatum 28-11-2018, dossiernummer OMV.18.11.00522).

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Gepubliceerd op 13 december 2018


KENNISGEVING WIJZIGINGSPLAN “CHARLOISSE LAGEDIJK TUSSEN NUMMERS 439 EN 467”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 23 november 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 3 januari 2019) het ontwerpwijzigingsplan “Charloisse Lagedijk tussen nummers 439 en 467” (NL.IMRO.0599.WP6012CharloisLgdk‐on01) voor een ieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien na het maken van een afspraak (010-2672514). Het ontwerpwijzigingsplan is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied behelst de kavel aan de Charloisse Lagedijk tussen nummers 439 en 467. Kadastraal aangeduid als Charlois, sectie C, nummer 3267. In het geldende bestemmingsplan Charloisse Lagedijk is deze kavel bestemd als Recreatie – Nutstuin. De bestemming kan middels een wijzigingsplan worden gewijzigd naar de bestemming wonen. Het wijzigingsplan maakt 1 woning mogelijk op de kavel. Het bebouwingspercentage van de kavel is maximaal 30%, de goothoogte van de woning is maximaal 3,5 meter, de nok maximaal 9,5 meter hoog.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de Burgemeester en wethouders, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door belanghebbenden mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 06-10407388

Gepubliceerd op 21 november 2018