Nieuwbouw Charloisse Lagedijk 931

Nieuwbouw woning Charloisse Lagedijk 931


Ontwerp-omgevingsvergunning “Woning Charloisse Lagedijk 931”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de bouw van 1 vrijstaande woning aan de Charloisse Lagedijk 931, 3084 LD Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 21 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 ter inzage bij:

– het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam (na telefonische afspraak: 010 – 489 6360)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij “Berichten uit uw buurt”.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouder van Rotterdam Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.18.05.00273

Na telefonische afspraak (010 – 489 6360) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Bron: Overheid.nl


Aangevraagde vergunning Charloisse Lagedijk 931

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 931, 3084LD, bouwen van een woning en aanleggen van een in-/uitrit aan het voorerf (aanvraagdatum 28-03-2018, dossiernummer OMV.18.03.00538)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl