Ontwikkelingen Charloisse Poort

 


Verleende omgevingsvergunning Driemanssteeweg 560

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Driemanssteeweg 560 , autoshowroom met garage te realiseren. Het plan bestaat uit twee bouwdelen; bouwdeel A (autoshowroom) en een bouwdeel B (reparatie garage) (datum besluit 06-09-2019, dossiernummer OMV.18.12.00293)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Watervergunning tijdelijk dempen van een watergang
 
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het tijdelijk dempen van een watergang nabij Driemanssteeweg 660 – 670 te Rotterdam, dossiernummer VTH190723.
 
Start bezwaartermijn (6 weken): 3 juli 2019. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).
 
Bezwaar maken
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, tegen het besluit bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
 
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van bezwaar.
 
Voorlopige voorziening
 
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
 
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
 
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Ridderkerk, 3 juli 2019
 
Dijkgraaf en heemraden,
 
Namens deze:
 
P. Schakel, afdelingshoofd Vergunningverlening
 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Driemanssteeweg 560 of kadastraal perceel CLS00-C-3443-G, 3084CB, nieuwbouw automobielbedrijf en schadebedrijf/stallingsgarage, erf- of perceelafscheiding plaatsen, nieuwe in- of uitrit aanleggen (voorerf), vlaggenmast plaatsen (aanvraagdatum 14-12-2018, dossiernummer OMV.18.12.00293).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl