Ontwikkelingen Charloisse Poort

 

 

 


Watervergunning tijdelijk dempen van een watergang
 
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het tijdelijk dempen van een watergang nabij Driemanssteeweg 660 – 670 te Rotterdam, dossiernummer VTH190723.
 
Start bezwaartermijn (6 weken): 3 juli 2019. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).
 
Bezwaar maken
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, tegen het besluit bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
 
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van bezwaar.
 
Voorlopige voorziening
 
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
 
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
 
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Ridderkerk, 3 juli 2019
 
Dijkgraaf en heemraden,
 
Namens deze:
 
P. Schakel, afdelingshoofd Vergunningverlening
 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Driemanssteeweg 560 of kadastraal perceel CLS00-C-3443-G, 3084CB, nieuwbouw automobielbedrijf en schadebedrijf/stallingsgarage, erf- of perceelafscheiding plaatsen, nieuwe in- of uitrit aanleggen (voorerf), vlaggenmast plaatsen (aanvraagdatum 14-12-2018, dossiernummer OMV.18.12.00293).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl

Ontdek het gemak en comfort van deze multifunctionele bedrijfsunits aan de Driemanssteeweg in Rotterdam! Centraal gelegen tussen Barendrecht en Rotterdam beschikt u over een unieke locatie voor uw werkplaats of magazijn. Het terrein is uitstekend bereikbaar en bevind zich op steenworpafstand van de op- en af rit A15. Bovendien kunt u de casco opgeleverde bedrijfsunit naar eigen wens en smaak inrichten. De juiste bedrijfsinvestering voor de slimme ondernemer.